top of page

ביה"ס תיירות - ירושלים

שירותינו - מידול ותאום מערכות בביצוע

פרויקט: ביה"ס לבישול - יפו 167

תאור: מבנה לשימור בירושלים שעתיד להפוך לביהס לבישול.

לקוח: מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

שירותינו: הקמת מודל BIM ותאום מערכות.

אתגרים מרכזיים:

1. תאום קיים מול מתוכנן - מהווה אתגרים רבים, הן מבחינת תאום קונסט'/אדריכלות והן מבחינת תאום מערכות אינסטלציה, אוורור, וחשמל.

2. קונסטרוקציית פלדה מרובה - תאום המערכת עם המערכות וחיבור לקיים מקשה בעיקר על היבט גובה ראש מינימלי.

בעיות שנפתרו בעזרת מודל ה-BIM...

45

Minor

22

Magor

18

Critical

Project Gallery

bottom of page